“Xanh hóa” chuỗi cung ứng- Hướng phát triển bền vững cho các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 49-54
Tóm tắt: Đứng trước những biến đổi không ngừng của môi trường kinh doanh, đặc biệt các yếu tố thuộc môi trường tự nhiên như biến đổi khí hậu, sự khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm nước, không khí,… không chỉ Chính phủ mà các doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm tới vấn đề phát triển bền vững. Đây vừa là mục tiêu đặt ra trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, vừa là biện pháp để các tổ chức khi tham gia vào quá trình kinh doanh có thể đáp ứng cho nhu cầu hiện tại và tương lai lâu dài. Một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ tới chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp là việc hình thành chuỗi cung ứng xanh. Trong bài viết này, tác giả muốn đề cập đến ý nghĩa của việc “xanh hóa” chuỗi cung ứng và tổng quan nội dung cơ bản về “chuỗi cung ứng xanh”, đồng thời cũng đưa ra một số điển hình áp dụng mô hình phát triển bền vững này trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Từ khóa: Phát triển bền vững, môi trường kinh doanh, môi trường tự nhiên, chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng xanh và quản trị chuỗi cung ứng xanh
Tra cứu bài báo