Phục hồi và kích thích phát triển thị trường hàng hóa trong nước của Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 193 tháng 7 năm 2013. tr. 3-8
Tóm tắt: Trong một thời gian khá dài, cả chủ thuyết và hành động thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam chỉ tập trung vào thị trường nước ngoài, thị trường trong nước bị bỏ trống. Khi xuất khẩu bị hạn chế do khủng hoảng, các doanh nghiệp trở lại thị trường nội địa ở trạng thái bị động. Mặt khác, thị trường trong nước bị sụt giảm cả lượng và chất; Từ vị trí thị trường hấp dẫn nhất thế giới năm 2008, thị trường Việt Nam đã ra ngoài top 30 của thị trường hấp dẫn thế giới năm 2012. Doanh nghiệp nước ngoài và hàng hóa nước ngoài đang lấn át; những ách tắc cho phát triển thị trường ngày càng trầm trọng; tư tưởng bảo hộ quay lại…Do đó, cần phải có tư duy mới và giải pháp đồng bộ cho phát triển bền vững thị trường trong nước.
Từ khóa: Thị trường hàng hóa; Thị trường trong nước; Phục hồi thị trường.
Tra cứu bài báo