Các cách tiếp cận nguồn nhân lực trong tổ chức

KT&PT, số 193 tháng 7 năm 2013, tr. 66-72
Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tổng quan tiến trình phát triển theo chủ đề của các cách tiếp cận khác nhau về nguồn nhân lực của tổ chức. Tác giả đề xuất phân loại các cách tiếp cận nguồn nhân lực tổ chức đã được tiến hành nghiên cứu hơn ba mươi năm qua trong lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực thành bốn cách tiếp cận chính, bao gồm: nguồn nhân lực hành vi, nguồn nhân lực tiềm năng vốn con người, nguồn nhân lực tri thức và nguồn nhân lực mối quan hệ. Những đánh giá về ý nghĩa của từng cách tiếp cận  này trong các hoạt động liên quan đến quản lý nguồn nhân lực tổ chức cũng được đề cập tới. Từ những phát hiện tổng quan này, nhiều nội dung liên quan đến quản lý các nguồn nhân lực khác nhau trong tổ chức cần được nghiên cứu và thiết kế chiến lược, chương trình và hoạt động phù hợp.
Từ khóa: Nguồn nhân lực tổ chức, nguồn nhân lực hành vi, nguồn nhân lực vốn con người, nguồn nhân lực tri thức, nguồn nhân lực mối quan hệ.
Tra cứu bài báo