Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện liên kết doanh nghiệp- nông dân

KT&PT, số 193 tháng 7 năm 2013, tr. 46-53
Tóm tắt: Bài viết nhằm nhận dạng các yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua phương thức nông nghiệp hợp đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở Việt Nam, các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến kết quả liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân là:một mức giá mua sản phẩm hợp lý cho nông dân, mức độ tin cậy doanh nghiệp của nông dân và cuối cùng là hiệu quả kinh tế của nông dân. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng liên kết doanh nghiệp-nông dân không thích hợp với mọi loại sản phẩm; chỉ những sản phẩm có tính chuyên biệt cao, sản phẩm mới, có thị trường tiêu thụ hẹp mới thích hợp với thể chế liên kết.
Từ khóa: Liên kết kinh tế, thể chế kinh tế, nông dân, doanh nghiệp
Tra cứu bài báo