Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam và một số gợi ý chính sách

KT&PT, số 193 tháng 7 năm 2013, tr. 15-22
Tóm tắt: Các nghiên cứu gần đầy đều cho rằng biến đổi khí hậu (BĐKH) sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tạo nên các chu kỳ tăng trưởng không bền vững. Là một trong năm quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của nước biển dâng và là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi BĐKH, tăng trưởng ít các bon và phát triển bền vững ở Việt Nam sẽ đứng trước những thách thức lớn trong bối cảnh các nguồn lực có hạn đang được ưu tiên nhiều hơn cho việc giải quyết các áp lực trong nước liên quan đến tăng trưởng dân số, xóa đói giảm nghèo, thiếu hụt về cơ sở hạ tầng cũng như cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Bài viết này phân tích một số tác động của BĐKH đến tăng trưởng kinh tế nói chung, một số ngành/lĩnh vực chủ chốt và đến phát triển ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp ứng phó với BĐKH trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một số chương trình nghiên cứu về BĐKH, đặc biệt dưới góc độ kinh tế, cũng được đề xuất thực hiện nhằm bổ sung các thông tin khoa học cho việc ra quyết định về các chính sách ứng phó với BĐKH ở Việt Nam.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, tăng trưởng, phát triển, giảm nhẹ, thích ứng.
Tra cứu bài báo