Bàn về phân tích tình hình thanh toán của doanh nghiệp

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 66-74
Tóm tắt: Tình hình thanh toán phản ánh rõ nét chất lượng của toàn bộ hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành (hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính). Nếu các hoạt động tiến hành thuận lợi, có hiệu quả, tình hình thanh toán của doanh nghiệp sẽ khả quan và ngược lại, nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động, tình hình thanh toán sẽ bi đát, công nợ sẽ dây dưa, kéo dài. Để đánh giá chính xác tình hình thanh toán, cung cấp thông tin cho các nhà quản trị trong việc điều hành doanh nghiệp cũng như cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm khác, cần phải phân tích tình hình thanh toán của doanh nghiệp. Bài viết tập trung chủ yếu vào hai nội dung sau: (1) Sự cần thiết phải nghiên cứu về phân tích tình hình thanh toán của doanh nghiệp và (2) Đề xuất nội dung, chỉ tiêu và phương pháp phân tích tình hình thanh toán của doanh nghiệp.
Từ khóa: Tình hình thanh toán, nợ phải thu, nợ phải trả, tốc độ thanh toán
Tra cứu bài báo