Bàn về sai phạm trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 46-53
Tóm tắt: Nếu mọi người nghĩ rằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ mang đến thông tin hoàn toàn chính xác thì điều đó hiện nay phải xem xét lại. Bài viết này sẽ bàn về một số sai phạm trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Sai phạm trong việc phân loại dòng tiền; sai phạm liên quan đến tăng giảm khoản phải thu, phải trả; sai phạm trong việc mua bán doanh nghiệp hay sai phạm trong việc cung cấp các thông tin trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng tính hữu ích trong việc cung cấp thông tin mà báo cáo lưu chuyển tiền tệ mang lại.
Từ khóa: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Sai phạm, Báo cáo tài chính.
Tra cứu bài báo