Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào công việc thực tế của sinh viên chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán trường đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 98-108
Tóm tắt: Theo một số nghiên cứu gần đây thì để hội nhập với quốc tế, nước ta cần một số lượng không nhỏ những người hành nghề kế toán, kiểm toán có trình độ cao về chuyên môn, khả năng sử dụng Tiếng Anh và tin học tốt, cùng với các kỹ năng mềm khác. Chính vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán nói chung và sinh viên Viện Kế toán – Kiểm toán thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng, nhóm chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn của sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán của Trường. Với việc kết hợp cả phương pháp định tính với định lượng, nghiên cứu đã xây dựng được một hệ thống các tiêu chí đánh giá; tìm ra được những khả năng vượt trội cũng như những điểm còn hạn chế; và mối liên hệ giữa khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế với thâm niên công tác của sinh viên ngành kế toán, kiểm toán của Viện. Trên cơ sở đó, các tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các sinh viên này cả trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Từ khóa: Đào tạo; Khả năng; Kế toán; Kiểm toán; Kỹ năng.
Tra cứu bài báo