Đánh giá Luật kế toán sau 10 năm thực hiện và một số ý kiến đề xuất

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 9-13
Tóm tắt: Để thực hiện chức năng quản lý kinh tế - xã hội, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng phải có hệ thống công cụ quản lý kinh tế- tài chính mà biểu hiện cụ thể là hệ thống luật chuyên ngành kinh tế. Ở Việt Nam, lần đầu tiên Luật Kế toán được ban hành và áp dụng trong thực tế (Luật số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội). Quá trình triển khai áp dụng Luật Kế toán đã thu được những kết quả nhất định, góp phần quản lý và giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh tế, tài chính, đáp ứng nhu cầu thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch cho việc ra quyết định của cơ quan nhà nước, đơn vị kế toán và các đối tượng khác có liên quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng cho thấy Luật Kế toán hiện hành còn bộc lộ một số điểm không hợp lý cần hoàn thiện. Bài viết này tập trung đánh giá Luật Kế toán sau 10 năm thực hiện và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện Luật Kế toán.
Từ khóa: Luật Kế toán, đơn vị kế toán, chế độ kế toán
Tra cứu bài báo