Đổi mới chương trình đào tạo môn học Kế toán tài chính trong các trường đại học ở Việt Nam

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 92-97
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng đào tạo môn học kế toán tài chính (KTTC) trong các trường đại học ở Việt Nam thông qua đánh giá kết quả đầu ra, nội dung môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học viên,... trong quan hệ so sánh với các trường đại học nổi tiếng trên thế giới tại Mỹ, Anh, Úc. Bằng việc xây dựng các giả định nghiên cứu và chứng minh, chúng tôi cho rằng, chương trình môn học KTTC cần phải được nghiên cứu thay đổi về nội dung và kết cấu. Các trường đại học cũng cần có những thay đổi liên quan đến phương pháp giảng dạy môn học này cũng như cách thức áp dụng phương thức đánh giá quá trình thay cho việc đánh giá tổng kết đang áp dụng hiện nay cho môn học này.
Từ khóa: Chương trình môn học; Kế toán tài chính; Trường Đại học; Kế toán
Tra cứu bài báo