Đóng góp của các trường phái lý thuyết kế toán và nghiên cứu kế toán đương đại trong việc xây dựng các nguyên tắc kế toán

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 3-8
Tóm tắt: Các học giả kế toán trên thế giới cùng thống nhất quan điểm có hai trường phái lý thuyết kế toán chủ đạo đã hình thành và phát triển hàng trăm năm qua gồm lý thuyết kế toán chuẩn tắc và thực chứng. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng tự thân lĩnh vực kế toán đã không có hay không phát triển được một hệ thống lý thuyết đầy đủ và toàn diện của riêng mình. Chính điều này đã dẫn đến câu hỏi quan trọng: Phải chăng các nguyên tắc kế toán được hình thành trong quá trình thực hành kế toán và quá trình xây dựng chuẩn mực kế toán hơn là từ các nghiên cứu trong kế toán và các trường phái lý thuyết kế toán? Để đạt được mục tiêu làm sáng tỏ vấn đề này, bài viết trình bày sáu phần nội dung: (1) bản chất và quá trình phát triển của lý thuyết kế toán; (2) lý thuyết kế toán chuẩn tắc; (3) lý thuyết kế toán thực chứng; (4) lý thuyết hữu ích của thông tin kế toán; (5) nghiên cứu kế toán thực chứng; (6) kết luận.
Từ khóa: Lý thuyết kế toán chuẩn tắc, lý thuyết kế toán thực chứng, lý thuyết hữu ích của thông tin kế toán, nghiên cứu kế toán thực chứng.
Tra cứu bài báo