Một số giải pháp hoàn thiện xây dựng định mức và lập dự toán chi phí tại các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 22-28
Tóm tắt: Bài viết này được thực hiện dựa trên kết quả phỏng vấn kế toán trưởng của 14 công ty cố phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng công tác xây dựng định mức và lập dự toán chi phí tại các công ty trên. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, phân tích nội dung các cuộc phỏng vấn, các tác giả căn cứ vào thực trạng công tác xây dựng định mức và lập dự toán chi phí của các công ty cổ phần nhựa niêm yết để đề xuất một số giải pháp giúp các công ty này hoàn thiện hơn công tác xây dựng định mức, lập dự toán chi phí phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp một cách có hiệu quả.
Từ khóa: Công ty cổ phần nhựa niêm yết, lập dự toán chi phí, xây dựng định mức chi phí
Tra cứu bài báo