Mức độ trình bày và cung cấp thông tin về công cụ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 60-65
Tóm tắt: Thiếu những hướng dẫn cụ thể trong lập báo cáo tài chính dẫn đến những yếu kém trong quá trình công bố thông tin về các công cụ tài chính. Công bố thông tin không kịp thời, thiếu chính xác đưa các nhà đầu tư đến những quyết định đầu tư sai lầm. Từ thực trạng trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu mức độ trình bày và công bố thông tin về các công cụ tài chính tại các DN niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (chỉ số DQ) dựa vào 26 yêu cầu ghi trong Thông tư 210/2009/TT-BTC. Kết quả nghiên cứu chỉ ra mức độ trình bày và công bố thông tin về công cụ tài chính của các doanh nghiệp là thấp. Qua nghiên cứu định lượng, chúng tôi đã tìm ra mối quan hệ giữa mức độ trình bày và cung cấp thông tin về công cụ tài chính có mối liên hệ với quy mô, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp kiểm toán.
Từ khóa: công cụ tài chính, mức độ trình bày và công bố thông tin, đặc điểm doanh nghiệp
Tra cứu bài báo