Phương hướng ứng dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 75-81
Tóm tắt: Kế toán trách nhiệm (KTTN) là một trong những công cụ quản lý quan trọng giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh giá hoạt động của những bộ phận và đánh giá trách nhiệm quản lý của nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp. Ở Việt Nam, KTTN vẫn còn là nội dung tương đối mới cả về lý luận và thực tiễn mặc dù đã được các nước trên thế giới đề cập, nghiên cứu và ứng dụng trong các doanh nghiệp từ rất lâu. Chính vì vậy, bài viết trình bày, phân tích các quan điểm nghiên cứu về KTTN của các tác giả trên thế giới qua đó làm rõ bản chất, vai trò cũng như nhiệm vụ của KTTN đối với các nhà quản trị trong doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua các nghiên cứu KTTN của một số nước trên thế giới như Mỹ, các nước Châu Âu và Trung Quốc, bài viết đưa ra những đề xuất cho doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Kế toán quản trị, kế toán trách nhiệm, trung tâm trách nhiệm, giá chuyển giao nội bộ.
Tra cứu bài báo