Vai trò của thông tin về dòng tiền trong các doanh nghiệp

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 36-45
Tóm tắt: Dòng tiền là nguồn lực vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Trong hầu hết các quyết định tài chính, mô hình định giá chứng khoán, đánh giá kế hoạch tài chính và quản trị tài chính thì dòng tiền đóng vai trò then chốt. Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã thực hiện liên quan đến dự báo dòng tiền trong tương lai của DN. Mục đích của bài viết này hệ thống hóa các vấn đề lí luận cơ bản về dòng tiền và vai trò của thông tin về dòng tiền. Kết quả của bài viết đã đưa ra một số đề xuất có liên quan tới việc sử dụng các mô hình kinh tế lượng để dự báo dòng tiền trong tương lai phục vụ cho việc ra quyết định kinh tế.
Từ khóa: dòng tiền, dự báo dòng tiền, vai trò dòng tiền
Tra cứu bài báo