Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Những bất cập về chính sách và giải pháp thúc đẩy

KT&PT, số 194 tháng 8 năm 2013, tr.3-9
Tóm tắt: Qua hơn 25 năm thực hiện Luật đầu tư nước ngoài (nay là luật đầu tư chung), nền kinh tế nước ta có những thay đổi đột biến về nhiều mặt, đặc biệt là kết cấu hạ tầng và số lượng và chất lượng hàng hoá xuất khẩu,... Diện mạo của đất nước khang trang hơn, đời sống của dân cư được cải thiện nhiều hơn so với trước thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, trong những năm qua, do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, do những bất cập về chính sách thu hút FDI cũng như yếu kém trong quản lý nhà nước về đầu tư nói chung đã dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực và bức xúc trong dân cư. Bài viết này không đi vào đánh giá thành công mà chỉ tập trung làm rõ những bất cập, yếu kém chủ yếu trong thu hút FDI của Việt Nam và gợi mở một số hướng và giải pháp để hoàn thiện nhằm thu hút FDI có hiệu quả.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam.
Tra cứu bài báo