Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 194 tháng 8 năm 2013, tr. 24-30
Tóm tắt: Bài báo phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin (CBTT) của công ty niêm yết tại Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối tương quan có nghĩa giữa đặc điểm công ty tới hoạt động CBTT của công ty niêm yết. Tuy nhiên, mức độ và chiều tác động giữa các đặc điểm là khác nhau. Hoạt động CBTT tốt hơn tại các công ty có sở hữu nước ngoài, có kết quả kinh doanh khả quan trong kỳ nghiên cứu, có sức sinh lời vốn chủ sở hữu cao và có sự độc lập trong quản lý giữa BGĐ và HĐQT. Các yếu tố khác là như tỷ trọng sở hữu nội bộ, năng lực sản xuất và sự phụ thuộc trong quản lý giữa BGĐ và HĐQT lại có tác động làm tiêu cực tới hoạt động CBTT của công ty niêm yết. Riêng đặc điểm niêm yết không có tác động đáng kể đến hoạt động CBTT của công ty niêm yết.
Từ khóa: Công bố thông tin, công ty niêm yết, thị trường chứng khoán, yếu tố tác động
Tra cứu bài báo