Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các hộ dân ven biển tỉnh Bến Tre

KT&PT, số 194 tháng 8 năm 2013, tr. 63-73
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ tổn thương của các hộ dân ven biển tỉnh Bến Tre. Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu này được thu thập vào năm 2011 thông qua việc điều tra 300 hộ dân tại các xã của ba huyện biển Bình Đại, An Thuỷ và Thạnh Phú. Sử dụng phương pháp VEP (tổn thương là xác suất nghèo đói) và ngưỡng chi tiêu tổi thiểu 1,25$ một ngày của World Bank 2008, kết quả tính toán chỉ số tổn thương cho thấy xác xuất bình quân mà mức chi tiêu hộ gia đình rơi xuống dưới ngưỡng 1,25$ một ngày hoặc tiếp tục ở dưới ngưỡng đó là 43%. Có 31% số hộ dân được xếp vào loại bị tổn thương nặng, 15% bị tổn thương vừa phải và 54% không bị tổn thương. Như vậy, dưới tác động của biến đổi khí hậu thì có đến gần một nửa hộ dân sẽ bị tổn thương. 87% trong tổng số các hộ dân bị tổn thương có chủ hộ là nam giới. 81% trong tổng số các hộ dân bị tổn thương có chủ hộ làm nông nghiệp, nuôi trồng hoặc/và đánh bắt thuỷ sản. 98% trong tổng số hộ dân bị tổn thương chỉ có rất ít hoặc không có kiến thức về biến đổi khí hậu và 63% không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho biến đổi khí hậu.
Từ khóa: Bến Tre, biến đổi khí hậu, mức độ tổn thương, chỉ số tổn thương.
Tra cứu bài báo