Đổi mới lập kế hoạch và theo dõi đánh giá ngành nông nghiệp: Nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc

KT&PT, số 194 tháng 8 năm 2013, tr. 49-57
Tóm tắt: Bộ NN&PTNT là Bộ đi tiên phong trong việc áp dụng phương thức quản lý theo kết quả (QLTKQ), trước hết là trong lĩnh vực lập kế hoạch (KH) và tổ chức theo dõi, đánh giá (TDĐG). Tuy nhiên, quá trình đổi mới đang vấp phải nhiều vấn đề bất cập như thiếu một khung thể chế toàn diện, sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan, sự gắn kết lỏng lẻo giữa lập kế hoạch và phân bổ ngân sách, thiếu một hệ thống TDĐG có hiệu lực, năng lực, trình độ và tư duy của đội ngũ cán bộ các cấp chưa thay đổi kịp…  Bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm lập KH và TDĐG của Hàn Quốc trong lĩnh vực NN&PTNT và đưa ra những đề xuất nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn nói trên như phải đặt đổi mới KH trong một chương trình cải cách tổng thể, tăng cường sự phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với các bộ khác đang thực hiện cải cách, chuyển sang cách lập KH theo chương trình, lấy KH 5 năm làm KH điều hành chính và xây dựng một hệ thống TDĐG có khả năng gắn trách nhiệm thực hiện KH đến từng cá nhân
Từ khóa: Lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá, kế hoạch mang tính chiến lược, chương trình dự án, ngân sách, quản lý theo kết quả.
Tra cứu bài báo