Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á về marketing lãnh thổ và bài học ứng dụng marketing lãnh thổ nhằm thu hút FDI cho Thủ đô Hà Nội

KT&PT, số 194 tháng 8 năm 2013, tr. 58-62
Tóm tắt: Marketing lãnh thổ - dù được thực hiện một cách chủ động hay bị động - ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của các địa phương. Những kinh nghiệm quốc tế đều chứng minh nguyên tắc cơ sở của marketing lãnh thổ là hiểu biết những nhu cầu và mong muốn của nhà đầu tư để có thể đề xuất các chính sách phù hợp nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu và mong muốn đó, đạt được các mục tiêu thu hút FDI, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nghiên cứu những kinh nghiệm này không phải để áp dụng một cách máy móc vào quá trình xác lập và thực hiện chiến lược marketing lãnh thổ của Thành phố Hà Nội mà quan trọng hơn là phải vận dụng những kinh nghiệm đó một cách hiệu quả.
Từ khóa: Marketing lãnh thổ, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Môi trường đầu tư, Kinh nghiệm
Tra cứu bài báo