Về mô hình chuẩn mực - Chế độ kế toán của Việt Nam

KT&PT, số 194 tháng 8 năm 2013, tr. 31-37
Tóm tắt: Bài viết bàn về mô hình kế toán của Việt Nam. Dựa vào lý thuyết kế toán quốc tế, bài viết đã phân tích bản chất, mục đích của hai cách tiếp cận để hình thành hệ thống kế toán nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Kết quả phân tích cho thấy Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận thận trọng thông qua lựa chọn mô hình “kép” để hình thành hệ thống kế toán bao gồm cả chuẩn mực và chế độ kế toán. Cách tiếp cận này là hợp lý nhằm đạt được mục đích hài hòa quốc tế và duy trì đặc thù quốc gia. Tuy nhiên, mô hình khác biệt này còn chưa phát huy hiệu quả thực sự, thể hiện ở tính thực tiễn của chuẩn mực chưa cao. Thực tế này đặt ra vấn đề cần làm rõ hơn mô hình này để định hướng phát triển kế toán trong thời gian tới.
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, lựa chọn mô hình kế toán
Tra cứu bài báo