Ảnh hưởng của vốn tín dụng đến giảm nghèo ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 42-49
Tóm tắt: Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cung cấp vốn tín dụng ưu đãi, kích thích người nghèo vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn của NHCSXH ở huyện Tiên Lữ đã thoát nghèo năm 2011 là 61,9%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm từ 15,6% năm 2009 xuống còn 11,06% năm 2011. Bài viết sử dụng Mô hình Logit để phân tích ảnh hưởng và đề xuất một số biện pháp nâng cao khả năng thoát nghèo nhờ vốn tín dụng NHCSXH ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Kết quả phân tích cho thấy nếu lượng vốn vay tăng thêm một triệu đồng, thì xác suất thoát nghèo tăng 8,05%, trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Nếu thời hạn cho vay dài hơn hoặc các vòng vay tiếp nối liên tục, thì tỷ lệ thoát nghèo cũng cao hơn. Các biện pháp cần thực hiện là lựa chọn đúng đối tượng vay vốn, tăng lượng vốn cho vay, và tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, và dạy nghề phi nông nghiệp cho các hộ nghèo.
Từ khóa: Giảm nghèo, mô hình Logit, Ngân hàng chính sách xã hội
Tra cứu bài báo