Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trên địa bàn huyện Quế Võ

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 18-26
Tóm tắt: Tương tự như nhiều quốc gia khác trên thế giới, chính sách hỗ trợ của Chính phủ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách vẫn còn nhiều bất cập nảy sinh. Với những thông tin thu thập từ nhiều nguồn và bằng các phương pháp khác nhau, bài viết đã chỉ ra rằng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã mang lại những tác động tích cực đáng kể như góp phần làm tăng năng suất và sản lượng lúa chất lượng cao, góp phần giải quyết an ninh lương thực trên địa bàn huyện; mở rộng diện tích cây trồng hàng hóa vụ đông, qua đó cải thiện đáng kể thu nhập cho một bộ phận nông dân; thúc đẩy chuyển dịch nông nghiệp của huyện theo hướng hàng hóa… Bên cạnh đó, quá trình thực thi chính sách cũng còn nhiều hạn chế như thủ tục tiếp nhận hỗ trợ phức tạp, mức hỗ trợ thấp, người dân khó tiếp cận với chính sách…
Từ khóa: Chính sách, hỗ trợ, nông nghiệp, sản xuất
Tra cứu bài báo