Đào tạo cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: Tổng quan về nhu cầu, khả năng đáp ứng và giải pháp

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 112-118
Tóm tắt: Những năm gần đây, trước xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu của sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn ở nước ta, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trở nên quan trọng. Dựa vào thông tin, số liệu từ các nghiên cứu của nhiều tác giả và nguồn số liệu thống kê khác, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: hiện nay và trong thời gian tới nhu cầu về đào tạo cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn là rất lớn. Tuy nhiên, thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng hiện nay còn gặp một số bất cập về chương trình đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, cơ chế quản lý và tài chính trong đào tạo... Từ đó, một số giải pháp chủ yếu được đề xuất nhằm thúc đẩy việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn ở nước ta.
Từ khóa: Đào tạo, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, đào tạo cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tra cứu bài báo