Giải pháp tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ dưa gang tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình: Nghiên cứu điểm tại xã Quỳnh Thọ

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 65-72
Tóm tắt: Nghiên cứu về “giải pháp tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ dưa gang” tập trung giải quyết ba vấn đề chính là (i) Đánh giá thực trạng liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa gang; (ii) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết trong sản xuất và tiêu thụ dưa gang trên địa bàn nghiên cứu; (iii) đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả liên kết. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung liên kết có tác động tích cực đến kết quả, hiệu quả sản xuất cũng như kiến thức và kĩ năng sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến liên kết, đồng thời gợi mở một số định hướng nhằm tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ dưa gang trên địa bàn nghiên cứu.
Từ khóa: Liên kết, sản xuất, tiêu thụ, dưa gang, giải pháp, dưa gang
Tra cứu bài báo