Liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ lúa giống của các hộ nông dân xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 58-64
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là nhằm tìm hiểu thực trạng mối liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ lúa giống ở xã Khánh Cường và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả của mô hình liên kết này trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông trong mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống được thể hiện khá cụ thể và rõ nét, đặc biệt là vai trò của Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Hồng Quang và vai trò của HTX nông nghiệp. Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, bảo quản, khử lẫn lúa giống, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các bên trong mô hình liên kết..... là những giải pháp cần được chú ý để tăng cường kết quả và hiệu quả của mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ lúa giống ở Khánh Cường trong thời gian tới.
Từ khóa: Liên kết bốn nhà, lúa giống, hộ nông dân, sản xuất, tiêu thụ
Tra cứu bài báo