Mô hình liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 119-126
Tóm tắt: Mở rộng liên kết trong đào tạo của trường đại học với các tổ chức kinh tế xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp là một tất yếu khách quan đặc biệt trong quá trình hội nhập quốc tế. Liên kết này được tăng cường sẽ tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận nhanh với thực tế, nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp cho các trường đại học đào tạo được đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trên thế giới cũng có nhiều mô hình liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp rất hiệu quả. Sự thành công của các mô hình liên kết này chỉ ra rằng có một cơ chế thích hợp, quan tâm tới lợi ích của hai bên sẽ là động lực quan trọng cho sự liên kết.
Từ khóa: Liên kết, liên kết đào tạo, đại học
Tra cứu bài báo