Một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm về giải pháp tiêu thụ rau, quả thông qua hệ thống chợ và siêu thị

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 88-96
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung vào vấn đề về lý luận, đặc điểm và nội dung về giải pháp tiêu thụ rau, quả thông qua hệ thống chợ và siêu thị cũng như chia sẻ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong hướng tiêu thụ rau, quả tại chợ và siêu thị bằng phương pháp nghiên cứu các tài liệu đã công bố trong và ngoài nước phản ánh được các nội dung trên. Tiêu thụ rau, quả tại chợ và siêu thị là 2 kênh chính được các cơ quan quản lý khuyến khích cũng như người tiêu dùng, người sản xuất, người bán lẻ chấp nhận. Do đó bài viết nhằm cung cấp đầy đủ hơn về lý luận và thực tiễn về vấn đề này; khẳng định bản chất, vai trò, đặc điểm và nội dung nghiên cứu, các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ rau và quả thông qua hệ thống chợ và siêu thị. Bài viết cũng đã chỉ ra những kinh nghiệm thực tế của một số nước trong tiêu thụ rau và quả qua hệ thống chợ và siêu thị. Đồng thời, bài viết cũng muốn nhấn mạnh mối liên kết giữa các tác nhân trong ngành hàng rau, quả đóng góp vào việc thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển và đáp ứng mong muốn của người sản xuất, người tiêu dùng và những người kinh doanh nhỏ có cơ hội duy trì và cải thiện cuộc sống của họ.
Từ khóa: Chợ, siêu thị, giải pháp tiêu thụ rau và quả
Tra cứu bài báo