Một số vấn đề lý luận về quản lý rủi ro thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau tại Việt Nam

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 97-103
Tóm tắt: Những báo động về rủi ro thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất rau ở Việt Nam phản ánh một thực trạng rủi ro thuốc BVTV đã không được các cá nhân, tổ chức quản lý tốt và chính phủ chưa có các can thiệp phù hợp. Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thuốc BVTV trong sản xuất rau cần phải có những nghiên cứu lý luận về vấn đề này. Từ những bàn luận về khái niệm rủi ro và rủi ro thuốc BVTV, nghiên cứu đã làm rõ khái niệm quản lý rủi ro thuốc BVTV trong sản xuất rau. Rủi ro thuốc BVTV trong sản xuất rau tác động đến nhiều đối tượng, trong đó bị tác động lớn là người bán thuốc, người phun thuốc và người tiêu dùng rau. Nghiên cứu cho thấy sự tham gia của các tác nhân từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong quản lý rủi ro thuốc BVTV trong sản xuất rau là hết sức cần thiết. Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất khung quản lý rủi ro thuốc BVTV trong sản xuất rau bao gồm tiến trình khép kín gồm các bước: nhận dạng, đánh giá rủi ro, lựa chọn và thực thi biện pháp. Sự tham gia và phối hợp của các tác nhân trong tất cả các bước của tiến trình sẽ đảm bảo sự thành công của quản lý rủi ro thuốc BVTV trong sản xuất rau.
Từ khóa: Rủi ro thuốc BVTV, quản lý rủi ro thuốc BVTV, sản xuất rau
Tra cứu bài báo