Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của các hộ nông dân ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 104-111
Tóm tắt: Chăn nuôi lợn có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, ngành chăn nuôi lợn đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của ngành. Đề tài nghiên cứu với mục tiêu phân tích được các loại rủi ro trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân huyện…từ đó đưa ra các giải pháp để giảm thiểu rủi ro cho các hộ nông dân. Qua quá trình điều tra thực trạng chăn nuôi và rủi ro trong chăn nuôi lợn của các hộ nông dân huyện Đoan Hùng, nghiên cứu đã chỉ ra rằng rủi ro dịch bệnh và rủi ro thị trường là hai loại rủi ro có mức độ xuất hiện cao nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất cho các hộ nông dân ở tất cả các quy mô chăn nuôi. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã tìm hiểu được các nguyên nhân gây ra các loại rủi ro và ứng xử của các hộ nông dân khi gặp phải rủi ro. Trên cơ sở phân tích các loại rủi ro, chỉ ra được các nguyên nhân gây ra rủi ro nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi lợn.
Từ khóa: Rủi ro, chăn nuôi lợn, Đoan Hùng
Tra cứu bài báo