Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc trong các chương trình giảm nghèo: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Đà Bắc (Hòa Bình) và huyện Sơn Động (Bắc Giang)

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 34-41
Tóm tắt: Mặc dù luôn được khuyến khích song tỷ lệ tham gia của cộng đồng các dân tộc trong triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo còn thấp. Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia, bài viết này chỉ ra các tồn tại cũng như nguyên nhân làm hạn chế sự tham gia của cộng đồng, bao gồm: hạn chế về nhận thức, kinh tế khó khăn, bất bình đẳng về giới, còn nặng tư tưởng hưởng thụ. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân do sự yếu kém cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, chưa huy động được nội lực trong dân, do vậy, chưa nâng cao được vai trò làm chủ của người dân. Bài viết cũng đề xuất các giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng các dân tộc để thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.
Từ khóa: Cộng đồng dân tộc, sự tham gia, giảm nghèo bền vững
Tra cứu bài báo