Nhận thức của cán bộ cơ sở ở các huyện phía Tây thành phố Hà Nội về xây dựng nông thôn mới: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 10-17
Tóm tắt: Nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở cấp xã, thôn về chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở cũng như tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới đến từng thôn xã nhưng vẫn còn không ít cán bộ cơ sở, đặc biệt là cán bộ cấp thôn có nhận thức chưa đầy đủ về chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, tham vấn cộng đồng và phát động các phong trào thi đua... là các giải pháp cần được thực hiện để nâng cao nhận thức của cán bộ cơ sở về chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới ở các huyện phía Tây thành phố Hà Nội.
Từ khóa: Cán bộ cơ sở; Hà Nộ,; nhận thức, nông thôn mới
Tra cứu bài báo