Nhu cầu thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ nông dân: Nghiên cứu điển hình ở xã Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 80-87
Tóm tắt: Công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào những năm gần đây còn nhiều bất cập. Trên cơ sở điều tra 84 hộ và sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM), nghiên cứu đã nêu được thực trạng thu gom và xử lý CTRSH ở xã Cẩm Xá. Nghiên cứu đã xác định nhu cầu của các hộ dân cho công việc này. 75% số hộ mong muốn thu gom 3-4 lần/tuần và 95% số hộ mong muốn thời gian thu gom từ 15h30 đến 18h30 với mức sẵn lòng chi trả trong 6 tháng là 20.119 đồng/người. Một số yếu tố như thu nhập, nghề nghiệp, trình độ học vấn của người được phỏng vấn ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả của các hộ. Từ quá trình khảo sát, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả cho công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.
Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), hộ dân, nhu cầu, sẵn lòng chi trả
Tra cứu bài báo