Những vấn đề rút ra từ nghiên cứu tổng quan lý luận và thực tiễn về sản xuất nông nghiệp tập trung

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 3-9
Tóm tắt: Thực trạng nông nghiệp thế giới cho thấy sản xuất nông nghiệp truyền thống, chủ yếu dựa vào các mô hình nông trại gia đình, hiện nay không đáp ứng đủ cầu về các sản phẩm nông nghiệp ngày một gia tăng. Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn hay sản xuất nông nghiệp tập trung được cho là xu thế tất yếu để tiến lên sản xuất hàng hóa lớn. Tuy nhiên, mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau lại có một quan điểm, cách nhìn khác nhau về sản xuất nông nghiệp tập trung (SXNNTT). Nghiên cứu tổng quan này sẽ tổng hợp và khái quát các vấn đề về lý luận và thực tiễn của SXNNTT dưới các góc độ: (1) sự cần thiết của SXNNTT; (2) các quan điểm về SXNNTT; (3) thành tựu và hạn chế của các mô hình SXNNTT trên thế giới và ở Việt Nam; (4) các vấn đề rút ra cho việc áp dụng mô hình SXNNTT ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Nông trại gia đình, sản xuất, nông nghiệp, tập trung, quy mô lớn
Tra cứu bài báo