Thực trạng phân công lao động ở một số làng nghề tỉnh Bắc Ninh

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 50-57
Tóm tắt: Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm. Trong những năm qua, cùng với sự tăng lên về quy mô và sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm cho quá trình phân công lao động diễn ra sâu, rộng hơn. Bằng những thông tin định tính và định lượng được thu thập tại các làng nghề qua nhiều công cụ khác nhau, bài viết tập trung phân tích thực trạng phân công lao động trong các làng nghề theo các tiêu chí như phân công lao động theo chức năng công việc, theo loại hình lao động và theo giới tính. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quá trình phân công lao động trong các làng nghề diễn ra ngày càng hợp lí hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số bất cập như lao động thường phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, phân công lao động mới chỉ chú trọng trong khâu sản xuất, các hình thức hiệp tác trong lao động kém phát triển… Một số những gợi ý về giải pháp được đề xuất nhằm thúc đẩy quá trình phân công lao động diễn ra hợp lí hơn.
Từ khóa: Làng nghề, làng nghề truyền thống, phân công lao động
Tra cứu bài báo