Giá dịch vụ giáo dục đại học trong tiến trình thực hiện tự chủ tài chính của các trường đại học công lập

KT&PT, số 195 tháng 9 năm 2013, tr. 79-84
Tóm tắt: Chuyển đổi hệ thống học phí hiện tại sang áp dụng giá dịch vụ giáo dục là một trong những việc làm cần thiết trong tiến trình thực hiện tự chủ tài chính của các trường đại học công lập. Bài viết này nhằm làm rõ một số khía cạnh về bản chất của dịch vụ giáo vụ giáo dục đại học (DVGDĐH) và giá DVGDĐH và sự cần thiết phải xác định giá dịch vụ đại học. Điểm quan trọng cần được nhấn mạnh là dịch vụ giáo dục là một loại hàng hóa với những đặc thù của nó đòi hỏi giá DVGDĐH cần được xác định một mặt như là giá của một loại hàng hóa được trao đổi trên thị trường. Mặt khác, giá DVGDĐH là giá của hàng hóa đặc biệt. Xác định giá DVGDĐH cần tuân thủ các nguyên tắc căn bản theo đó đảm bảo phản ánh được các yếu tố hình thành giá DVGDĐH.
Từ khóa: dịch vụ giáo vụ giáo dục đại học, giá dịch vụ giáo vụ giáo dục đại học, học phí
Tra cứu bài báo