Đổi mới sáng tạo tại các công ty đa quốc gia và gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 195 tháng 9 năm 2013, tr. 51-56
Tóm tắt: Các công ty đa quốc gia có vai trò và vị thế to lớn trong nền kinh tế thế giới. Sở dĩ có được điều này là do các công ty đó đã biết sử dụng một cách hiệu quả yếu tố công nghệ trong sản xuất kinh doanh và liên tục đổi mới công nghệ bằng các hoạt động đổi mới sáng tạo. Bài viết này tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ tại các công ty đa quốc gia. Đây là những hiểu biết cần thiết giúp cho các công ty đa quốc gia Việt Nam còn non trẻ và mới ra đời trong thời gian gần đây học tập để phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt trên phạm vi toàn cầu như hiện nay.
Từ khóa: chính sách công nghệ, chuyển giao công nghệ, công ty đa quốc gia, đổi mới sáng tạo, R&D
Tra cứu bài báo