Quản lý phát triển đô thị theo hướng tiếp cận quản trị tri thức ở Việt Nam

KT&PT, số 195 tháng 9 năm 2013, tr. 57-62
Tóm tắt: Tiếp cận quản trị cho phát triển các đô thị ở Việt Nam là sự cần thiết trong tình hình đô thị hóa mạnh mẽ, bối cảnh kinh tế toàn cầu và biến đổi khí hậu. Trong quá trình phát triển, yếu tố tri thức không ngừng đan xen và nảy nở vào mọi lĩnh vực của đời sống và phát triển đô thị bền vững cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sự phát triển của đô thị Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn phát triển bền vững chú trọng cả bề rộng và bề sâu đòi hỏi quản trị đô thị phải thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức với công cụ hữu hiệu là quản trị tri thức để đạt được mục tiêu của các chủ thể tham gia phát triển đô thị bền vững trong nền kinh tế chuyển đổi. Bài viết tập trung phân tích vào bối cảnh cụ thể của các đô thị ở Việt Nam và gợi ý một số giải pháp nằm khuyến khích phát triển cách tiếp cận này.
Từ khóa: Tri thức, quản trị tri thức, phát triển đô thị, công nghệ thông tin, bền vững, chính quyền đô thị.
Tra cứu bài báo