Tác động qua lại giữa kiểm toán nội bộ và nhà quản trị cấp cao: Lý thuyết và thực tiễn tại một số doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 195 tháng 9 năm 2013, tr. 42-50
Tóm tắt: Nhà quản trị cấp cao mong muốn kiểm toán nội bộ (KTNB) hỗ trợ họ trong quá trình quản trị công ty, quản lý rủi ro và đạt được hiệu lực trong kiểm soát nội bộ. Thực tế, kiểm toán nội bộ tác động tới nhà quản trị cấp cao thông qua việc cung cấp sự đảm bảo về hiệu năng các quá trình quản trị, hiệu quả hoạt động và hiệu lực kiểm soát nội bộ đồng thời tư vấn cho nhà quản trị cấp cao để cải thiện hoạt động kiểm soát nội bộ, tham gia xác lập các mục tiêu và chính sách. Ngược lại, nhà quản trị cấp cao tác động tới KTNB dưới góc độ tổ chức bộ máy kiểm toán và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ trong đơn vị.

Tại một số tổng công ty xây dựng (TCTXD) và nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam, Kiểm toán nội bộ đã được thành lập. Kết quả phân tích cho thấy, trong các TCTXD Việt Nam, KTNB hỗ trợ cho nhà quản lý rất hạn chế trong khi KTNB lại có sự hỗ trợ khá nhiều cho nhà quản trị cấp cao trong nhiều NHTM Việt Nam đặc biệt là trong việc cải thiện hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động kế toán. Đối những đơn vị hoạt động trong cả hai lĩnh vực trên, nhà quản trị cấp cao tại đơn vị có ảnh hưởng quyết định tới cả bộ máy và tổ chức thực hiện KTNB.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, nhà quản trị cấp cao, tác động qua lại, tổng công ty xây dựng, ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo