Thu nhập của nông hộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa- Nhìn từ góc độ các yếu tố đầu vào của sản xuất

KT&PT, số 195 tháng 9 năm 2013, tr. 71-78
Tóm tắt: Căn cứ vào mô hình Cobb-Dougals, bài viết này đi vào phân tích, so sánh thu nhập của những nhóm nông hộ ở Hải phòng trên các tiêu chí mức độ dồi dào của các yếu tố đầu vào cho sản xuất. Bài viết chỉ ra rằng (i) nhân khẩu lao động, (ii) diện tích đất cho sản xuất (iii) quy mô vốn, (iv) trình độ khoa học công nghệ, (v) ngành nghề kinh tế và (v) tình trạng di cư tìm việc làm của lao động, có tác động khác nhau đến thu nhập của nông hộ.
Từ khóa: thu nhập, nhân khẩu, lao động, diện tích đất nông nghiệp, vốn, trình độ công nghệ, ngành nghề, di cư lao động
Tra cứu bài báo