Tổ chức kiểm soát nội bộ đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 195 tháng 9 năm 2013, tr. 34-41
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về mối liên hệ giữa tổ chức kiểm soát nội bộ (KSNB) đối với thông tin kế toán tài chính (KTTC) của các công ty niêm yết (CTNY) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, thông qua phần mềm SPSS đánh giá các thành phần trong tổ chức KSNB ảnh hưởng đến thông tin kế toán tài chính của CTNY trên TTCK Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra môi trường kiểm soát là nhân tố quan trọng trong tổ chức KSNB ảnh hưởng tới thông tin KTTC của CTNY trên TTCK Việt Nam
Từ khóa: Chất lượng thông tin kế toán tài chính, tổ chức kiểm soát nội bộ, môi trường kiểm soát, công ty niêm yết, thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tra cứu bài báo