Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam theo khung tham chiếu của Hiệp ước toàn cầu (Global Compact)

KT&PT, số 195 tháng 9 năm 2013, tr.3-9
Tóm tắt: Sự tăng trưởng nhanh chóng của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đã có đóng góp lớn vào sự phát triển của nền kinh tế trong những năm qua. Bên cạnh việc đảm bảo một môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội cũng đang trở nên hết sức cần thiết cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Bài viết này trình bày một số kết quả phỏng vấn với lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, và tổ chức phi chính phủ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Sức ép cạnh tranh lớn, hệ thống giám sát cộng đồng còn yếu, cùng với nhận thức hạn chế của doanh nghiệp về lợi ích lâu dài đang là thách thức lớn của việc thực thi trách nhiệm xã hội.
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội, Hiệp ước toàn cầu, Phát triển bền vững
Tra cứu bài báo