Ảnh hưởng của quy mô công ty kiểm toán và phí kiểm toán tới chất lượng kiểm toán tài chính

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 51-56
Tóm tắt: Kiểm toán báo cáo tài chính (kiểm toán tài chính) là một công cụ hữu hiệu cho quản lý kinh tế, tài chính. Chất lượng kiểm toán tài chính là yếu tố quan trọng góp phần làm minh bạch thông tin tài chính, tạo tiền đề cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của một đất nước. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán tài chính để có hướng vận dụng hợp lí các yếu tố này sẽ góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán đang được Việt Nam và nhiều quốc gia khác quan tâm. Bài viết bàn về ảnh hưởng của qui mô công ty kiểm toán và phí kiểm toán tới chất lượng kiểm toán tài chính với các nội dung cơ bản: (1) Ảnh hưởng của qui mô công ty kiểm toán và phí kiểm toán tới chất lượng kiểm toán trên thế giới, và (2) Ảnh hưởng của qui mô công ty kiểm toán và phí kiểm toán tới chất lượng kiểm toán ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng kiểm toán tài chính.
Từ khóa: Chất lượng kiểm toán, qui mô công ty kiểm toán, phí kiểm toán
Tra cứu bài báo