Bàn về các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận trong lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 57-63
Tóm tắt: Bài viết này bàn về các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận trong lập báo cáo tài chính doanh nghiệp với mục tiêu đánh giá tác động và ảnh hưởng của gian lận trong lập báo cáo tài chính đến nền kinh tế. Thông qua tổng quan các công trình nghiên cứu trên thế giới về các yếu tố điển hình dẫn đến rủi ro có gian lận trong lập báo cáo tài chính tài chính, tác giả phân tích các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận trong lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam giúp các nhà quản lý, các đơn vị kiểm tra/kiểm toán/thanh tra xây dựng các phương pháp phát hiện và kiểm soát gian lận một cách hiệu quả.
Từ khóa: Gian lận, gian lận trong lập báo cáo tài chính, các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận trong lập báo cáo tài chính
Tra cứu bài báo