Đánh giá vai trò của bộ máy kiểm toán nội bộ trong hoạt động của một số ngân hàng thương mại cổ phần

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 15-21
Tóm tắt: Bộ phận kiểm toán nội bộ được xem như là một trong những nhân tố hữu hiệu giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro. Bài viết tập trung đánh giá phân tích vai trò của kiểm toán nội bộ trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động tương đối ấn tượng trong năm 2011-2012.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, ngân hàng thương mại cổ phần
Tra cứu bài báo