Giải pháp hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 9-14
Tóm tắt: Thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua vào, bán ra của nhà đầu tư trên thị trường. Kiểm toán BCTC của các công ty niêm yết (CTNY) sẽ cung cấp những thông tin trung thực, tin cậy và khách quan. Tuy nhiên, thực tế kiểm toán BCTC của các CTNY do kiểm toán độc lập tiến hành hiện nay còn tồn tại một số mặt hạn chế.  Do vậy, để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và góp phần lành mạnh hóa hệ thống thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từ đó thúc đẩy thị trường vốn quan trọng này phát triển mạnh mẽ, việc hoàn thiện kiểm toán BCTC của các CTNY do kiểm toán độc lập tiến hành là vô cùng cấp thiết.
Từ khóa: Công ty niêm yết, kiểm toán báo cáo tài chính, thị trường chứng khoán
Tra cứu bài báo