Kiểm toán hoạt động chuyển giá trong nền kinh tế hội nhập ở Việt Nam

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 45-50
Tóm tắt: Trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp ngày càng bị phát hiện với hậu quả nghiêm trọng (thất thu ngân sách nhà nước với qui mô rất lớn, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp, gia tăng nhập siêu, mất cân bằng cán cân thương mại và cán cân thanh toán…). Trong số các biện pháp vĩ mô kiểm soát hoạt động chuyển giá, kiểm toán hoạt động chuyển giá đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới như một cách thức hữu hiệu để phát hiện và qui kết, xử lý hoạt động chuyển giá. Tuy lĩnh vực kiểm toán đã phát triển mạnh ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua, nhưng kiểm toán hoạt động chuyển giá vẫn còn rất hạn chế. Bài viết khái quát thực trạng hoạt động chuyển giá ở Việt Nam, thực tế kiểm toán hoạt động chuyển giá và đề xuất những biện pháp tăng cường kiểm toán hoạt động chuyển giá ở Việt Nam.
Từ khóa: Chuyển giá, doanh nghiệp FDI, kiểm toán
Tra cứu bài báo