Một số vấn đề về lựa chọn thuê ngoài dịch vụ kiểm toán nội bộ

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 32-44
Tóm tắt: Nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, theo nguyên tắc thực hành tốt về quản trị áp dụng trên toàn cầu, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo việc duy trì một hệ thống hữu hiệu của kiểm soát nội bộ để bảo vệ các khoản đầu tư của các cổ đông và tài sản của công ty. Hội đồng quản trị cũng cần cần nhắc về tính đầy đủ của kiểm soát nội bộ (bao gồm cả kiểm soát tài chính, hoạt động và tuân thủ) và các hệ thống quản lý rủi ro trong công ty. Để làm được điều này, hội đồng quản trị nên thiết lập một chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB) độc lập với các hoạt động được kiểm toán. Bài viết nhấn mạnh đến sự thay đổi của khái niệm KTNB theo hướng chuyển từ bộ phận KTNB sang thành chức năng KTNB. Bài viết nghiên cứu về mặt lý thuyết của việc vận dụng các hình thức thuê ngoài KTNB trong đó chú trọng đến hình thức thuê ngoài hoàn toàn KTNB và cơ chế đồng KTNB. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra những vấn đề cần cân nhắc đối với nhà quản lý khi lựa chọn thuê ngoài dịch vụ KTNB.
Từ khóa: Thuê ngoài KTNB, cơ chế đồng KTNB, KTNB
Tra cứu bài báo