Những vấn đề cấp bách về đào tạo tiến sĩ ởViệt Nam- Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 85-92
Tóm tắt: Bằng tiến sĩ là một học vị cao nhất trong hệ thống thang bậc bằng cấp giáo dục. Nó là niềm vinh dự và tự hào cho ai có tấm bằng danh giá này. Để có được tấm bằng tiến sĩ đó là cả một quá trình nỗ lực vất vả, kiên trì và phải có nhiều ‘hy sinh’. Mặc dù vậy, liệu bằng tiến sĩ có cần cho mọi đối tượng và vì sao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam còn thấp kém? Bằng cách nào Việt Nam có thể nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ để hội nhập với thế giới? Bài viết này sẽ phân tích những vấn đề cỗi lõi nhất, bất cập nhất ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam và thảo luận về những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam.
Từ khóa: Đào tạo tiến sĩ, chất lượng đào tạo
Tra cứu bài báo