Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các trường đại học

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 76-84
Tóm tắt: Hiện nay, các đại học trên thế giới đang nỗ lực cải thiện tính minh bạch trong các hoạt động và tình hình tài chính của họ nhằm tạo niềm tin cho các cổ đông và công chúng. Trong các đại học, kiểm toán nội bộ đang đóng vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ các nhà quản lý, hội đồng quản trị thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả hoạt động và hiệu năng trong quản lý. Bài viết này nghiên cứu về kiểm toán nội bộ ở các đại học trên thế giới, từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong tổ chức kiểm toán nội bộ ở các đại học tại Việt Nam.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong các đại học
Tra cứu bài báo